Etätyö

etätyö

Etätyö eri muodoissaan on osa työn kehitystä. Etätyö on edelleen yleistynyt 2000-luvulla. Tietoammatit, ammattitaito, vastuun ottaminen omasta työstä, teknologiamyönteisyys ja teknologian levinneisyys antavat Suomessa etätyölle hyvät edellytykset. Suomessa tehdään etätyötä vaihtelevasti sekä sovittuina että epävirallisina järjestelyinä. Suuntana näyttää olevan, että siirrymme työympäristössämme kohti monipuolistuvia ja vaihtelevia työaikjoa ja työpaikkoja. Työtä tehdään lisääntyvästi kotona, matkoilla ja asiakkaiden tiloissa. Etätyö yhdistyy verkostoitumiseen, internetin käyttöön ja uudistuviin työjärjestelyihin. Matkapuhelimet ja internet tavoittavat niin työntekijän kuin asiakkaan periaatteessa kaikkina ajankohtina nykyaikaisten liittymien ansiosta. .

Tyypillinen etätyöntekijä

Etätyöntekijä on yleensä alansa asiantuntija. Etätyöskentely on tyypillisesti osittaista ja kulloisestakin tarpeesta johtuvaa. Tehokkuuden ja joustavuuden ohella korostuu henkilökohtaisen ajankäytön hallinta. Etätyöntekijät ovat pääsääntöisesti yrittäjiä tai ovat keskittyneet kasvualueille, palveluihin ja julkiselle sektorille. 

Eteneminen etätyöhön

Eteneminen etätyöhön, yritystoimintaan tai itsensä työllistämiseen palveluverkoston kautta voidaan jaksottaa kuuteen vaiheeseen.

Valmiudet

Aluksi luodaan etätyön perusvalmiudet; järjestetään taloudelliset edellytykset toiminnalle, työtila sekä hankitaan oman työympäristön tekniikka.

Suunnittelu

Laaditaan kouluttautumissuunnitelma ja mietitään valmiiksi koulutuksen puitteet. Suunnitellaan etätyön keinoin toteutettava yritystoiminta, toiminnan puitteet, toimintamallit ja yhteistyökuviot.

Koulutus

Hankitaan tietoutta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisestä, yrittäjyyteen valmentautumisesta sekä tekniikan hyödyntämisestä ja yritystoiminnasta verkostossa.

Organisoituminen

Järjestäydytään etätyöpalveluja tuottavaksi verkosto-organisaatioksi. Palveluverkostoon liittyvät etätyöntekijät, yritykset ja asiantuntijaryhmittymät rakentavat kukin oman toiminnan ja yhteistyön vaatimat tekniset ja toiminnalliset puitteet.

Toiminnan käynnistäminen

Oman yritysalueen toiminta käynnistetään laaditun ohjeistuksen mukaisesti.

Markkinointi ja kehittäminen

Toiminnan ollessa käynnissä ylläpidetään jatkuvaa palvelujen markkinointia sekä toiminnan kehittämistä.

Tulevaisuuden työpaikat

Osa työtehtävistä ei lähitulevaisuudessa muutu lainkaan, osa taas häviää kokonaan ja tilalle muodostuu uusia. Tämä ilmiö on suoraa jatkoa viime vuosikymmeniä hallinneelle kehityssuunnalle, jossa tuoreet tekniikan alueet ovat tuottaneet täysin uusia työtehtäviä.


Esimerkkinä uudesta ammattiryhmästä voidaan pitää teknikkotyöläisiä, joita Cornellin yliopisto Yhdysvalloissa on usean vuoden ajan tutkinut. Teknikkotyöläiset ovat eri ammattiryhmä kuin teollisuustyöntekijät ja toimihenkilöt. He ylläpitävät tietoyhteiskuntaa huoltamalla laitteistoja ja rakentamalla tietoliikenneväyliä. Arvioiden mukaan teknikkotyöläiset olisivat vuonna 2000 suurin ammattiryhmä teollistuneissa maissa, heidän osuutensa koko työvoimasta olisi viidennes.

Yksilökeskeisyys tulee lähitulevaisuudessa korostumaan työelämän kaikilla alueilla: työsuorituksessa, työn ohjaamisessa, valvonnassa ja vastuullisuudessa. Ajankäyttö on organisoitava siten, että työ on irroitettavissa muusta elämästä. Itsekurin korostuminen sekä työtilan ja työvälineiden järjestäminen ovat uusia ammatinharjoittamiseen liittyviä ongelmia.

Laajemmalti ajateltuna työ tulee olemaan yksilösuoritus vain hyvin harvoissa tapauksissa. Työllä on kaupallista tai muuta merkitystä sen teettäjälle, joka kokoaa usean työntekijän työpanokset yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällöin yksi työtekijä on omaa erityisaluettaan edustava palanen suuremmassa kokonaisuudessa. Työnantajan keskeisiin tehtäviin tulee kuulumaan työryhmien organisointi, hajautetun toiminnan hallinta ja suunnittelu, toimintatapojen kehittäminen sekä verkkotoiminnan ylläpito.

Kun ihmiset toimivat etäällä toisistaan ja pitkälti toisistaan riippumatta, tulee yhteistyö organisoida verkkomaisesti siten, että kullakin on selkeästi määritetty työtehtävä, jota hän pystyy itsenäisesti hoitamaan. Verkottumisen lähtökohtana tulee pitää työn tulosten optimointia.

Oman työn suunnittelu ja ohjaus

Etätyön harjoittaminen ja sen toimintatavat tulee suunnitella huolellisesti jo ennen toiminnan aloittamista. Työ on kuitenkin jatkuva oppimisprosessi; pyrkimyksestä uusien asioiden omaksumiseen on tultava tapa.

Tekniikan soveltaminen on etätyössä erittäin keskeistä. Tekniikka kehittyy nopeasti, joten muutoksessa on pysyttävä mukana.

 • Toimintamallit,
 • ohjeistus sekä
 • tuote- ja työtietojen hallinta

tehostavat ja optimoivat työtä. Paras tapa hallita omaa toimintaa on suunnitella soveliain toimintatapa, ohjeistaa se sekä hankkia toiminnanohjausta, dokumentteja ja tietovirtojen hallintaa tukeva tietojärjestelmä.

Oman osaamisen markkinointi

Jokaisen etätyöntekijän, oli hän sitten itsenäinen ammatinharjoittaja tai vakituisessa työsuhteessa oleva, tulee hallita oman osaamisen markkinointi. Etätyön toimintatapa ja työn sisältö määräävät tarpeen, kohteen ja keinot, joilla markkinointi toteutetaan. Kunkin etätyöntekijän ja yrityksen toiminnan luonne ja asiakaskohteet määräävät yhdessä markkinointiin tarvittavat välineet ja mediat. Esimerkiksi palveluverkon välityksellä voidaan toteuttaa kohdennettua suoramarkkinointia.

 • Verkoston tuottamien yhteis- ja työryhmäpalvelujen yhteismarkkinointia koordinoi etätyökeskus.
 • Käytännössä markkinoinnin toteuttavat siihen erikoistuneet etätyöntekijät. Myös verkoston sisäinen markkinointi on hyvin tärkeää.

Perusedellytys ryhmissä tehtävälle yhteistyölle ja yhteispalvelujen tuottamiselle on että verkoston jäsenet tuntevat toistensa osaamisen ja toimintatavat.

Verkostotiimissä työskentely

Yksi palveluverkon tehtävistä on liittää hajallaan olevia asiantuntijoita ja osaamiskeskittymiä yhteen. Tällöin nämä yksilöt ja ryhmät voivat toimia yhteistyössä ja tuottaa laajempia verkostopalveluja. Tärkein asia etätyön keinoin tehtävässä tiimityössä on se että toimintatavat sovitaan yhdessä ja ryhmän jäsenet sitoutuvat noudattamaan niitä.

Oman erityisosaamisalueen ja yhteistoimintamallin suunnittelu ryhmän jäsenten kanssa parantaa toiminnan laatua sekä varmistaa yhteistyön onnistumisen.

Perusedellytys suurten yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa toimittaessa on liittoutua eri aloille erikoistuneiden etätyöntekijöiden kanssa. Näin pystytään toteuttamaan monipuolisempia palvelukokonaisuuksia.

Yksi palveluverkon hyödyntämismuoto on sen sisäisten tukipalvelujen käyttäminen. Etätyöhön ja yritystoimintaan liittyvät tukipalvelut, kuten

 • tekninen tuki,
 • taloushallinto ja
 • sihteeripalvelut

ovat toteutettavissa verkoston sisäisinä palveluina.

Työpisteen perustaminen

Kotitoimisto

Etätyöhön soveltuva työpiste, kotitoimisto tai vastaava, tulee suunnitella hyvin. Huonosti toimintaan soveltuva työympäristö hankaloittaa työsuoritusta sekä heikentää työn laatua. Työtilat on järjestettävä huolella. Etätyöskentelyyn käytetyt tilat sijaitsevat usein kotiympäristössä, joka voi olla hyvinkin häiriöaltis.

 • Työtila on hyvä erottaa muuhun asumiseen tarkoitetuista tiloista, mikäli se vain on mahdollista. Valaistuksen on oltava riittävä ja oikein suunnattu, sillä tietokoneen näytöstä heijastuva häiriövalo rasittaa silmiä. Myös mahdolliset meluhaitat on otettava huomioon. Työhuoneen materiaalit tulee valita muilla perusteilla kuin ulkonäön mukaan. Esimerkiksi kokolattiamatot ovat tietokonelaitteille vaarallisia staattisten sähköpurkauksien vuoksi.
 • Tietokoneet ja oheislaitteet saattavat vaatia sähköliitäntöjen uudelleen järjestämistä, esimerkiksi pistorasioiden tulee olla suojamaadoitettuja. Lähes kaikki tietokoneiden toimintahäiriöt johtuvat sähkönsyötön ongelmista, pienetkin jännitepiikit voivat rikkoa tietokoneen. Riski tähän on suurin maaseudulla, jossa virran syötössä saattaa olla häiriöitä. UPSvaravirta järjestelmä suojaa tietokonetta jännitevaihteluilta ja virtapiikeiltä sekä toimii muutaman minuutin varavoimanlähteenä sähkökatkoksen aikana.
 • Työpisteen kalusteet on valittava työn asettamien vaatimusten mukaisesti. Tietokonelaitteiston ja oheislaitteiden ergonominen sijoittelu parantaa työskentelyn joustavuutta. Lisäksi jotkin oheislaitteet vaativat erityiskalusteita.
 • Etätyön mahdollistava tekniikka sekä muut työvälineet määräytyvät tuotettavan aineiston, työtapojen, yhteistyökumppaneiden käyttämän tekniikan sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
 • Työhön sopivan tilan, menetelmien ja tekniikan suunnittelemisessa kannattaa usein konsultoida ulkopuolista asiantuntijaa.