Itsensä työllistäminen etätyön keinoin

Karkeasti yleistäen voi etätyön muodot jakaa kolmeen ryhmään: etätyöntekijäammatinharjoittaja sekä yrittäjä.

Etätyöntekijä

Etätyöntekijänä toimimiselle on viisi perusedellytystä.

 • Työ on luonteeltaan sellaista, että se voidaan tehdä etätyön keinoin. Käytännössä tämä merkitsee, että työ on tietokoneavusteisesti tehtävää, jolloin sen tulokset ovat muunnettavissa sähköiseen muotoon.
 • Henkilökohtainen osaaminen ja persoonallisuus soveltuvat etätyöhön. Taloudelliset edellytykset ja työtilat mahdollistavat työskentelyn. Myös perhesuhteiden ja elämäntilanteen tulee sallia kotona työskentely.
 • Työnantaja on valmis työllistämään työntekijän etätyön keinoin. Työtehtävät voidaan järjestää siten, että ne voi suorittaa paikasta ja ajasta riippumatta.
 • Etätyön tekijällä on käytettävissä riittävät tekniset valmiudet työn tekemiseen.
 • Kalusto- ja tekniikkainvestoinnit eivät saa olla kohtuuttomat verrattuna työnantajan työpaikkakustannuksiin. Myöskään etätyön ylläpito- ja käyttökustannukset eivät saa muodostua kohtuuttomiksi.

Ammatinharjoittaja

Ammatinharjoittaja-alihankkijana (freelancerina) toimimiselle on viisi perusedellytystä.

 • Ammatinharjoittaja omaa jonkin alueen erityisasiantuntemuksen, jota yksittäinen työnantaja ei pysty kokonaisvaltaisesti hyödyntämään tai hänen asiantuntemustaan voidaan hyödyntää useammalla taholla. Henkilö pystyy palvelemaan useita toimeksiantajia ja päämiehiä samanaikaisesti.
 • Henkilö pystyy hyödyntämään omaa osaamistaan itsenäisesti, mahdollisesti useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yksilöllä on vastuu oman osaamisen myynnistä. Häneltä vaaditaan myös yrittämishalua ja markkinahenkisyyttä.
 • Ammatinharjoittajan erityisosaamisalueella löytyy toimeksiantajia, jotka ovat valmiita työllistämään alihankkijan etätyön keinoin. Osaamiselle on oltava riittävän suuret markkinat.
 • Käytettävissä on riittävä tietotaito ja tekniikka työn tekemiseen sekä toiminnan ohjaukseen. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen ja toimintojen hallinta on välttämätöntä. Käytettävissä on oltava riittävät tekniset resurssit työtehtävien suorittamiseen.
 • Toiminnan alkuinvestoinnit eivät saa muodostua kohtuuttomiksi. Myöskään työvalmiuksien ylläpito- ja käyttökustannukset eivät saa olla liiallisia.

Yrittäjä

Yritystoiminnalle etätyön keinoin avoimen yhtiön, toiminimen tai osakeyhtiön kautta on kuusi perusedellytystä.

 • Jokaiselle yritykselle on tunnusomaista, että se tuottaa omia tuotteita tai palveluita. Yritys on juridisesti oma yksikkönsä. Yritystoiminta vaatii yrityksen toimintojen (markkinointi, tuotekehitys, taloushallinto jne.) kokonaisvaltaisen hallinnan.
 • Palveluverkostossa toimivan yrityksen tuotteiden tai palveluiden tulee olla muunnettavissa sähköiseen muotoon. Yrityksen täytyy hyödyntää omaa osaamistaan useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Yrityksen muodostavilla henkilöillä on vastuu omasta toiminnastaan. Heiltä vaaditaan markkinahenkisyyttä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
 • Yrityksen erityisosaamiselle on oltava riittävän suuret markkinat, jotta toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa. Asiakkailla tulee olla tekniset valmiudet hyödyntää yrityksen tuottamia palveluja ja tuotteita. Yrityksen on pystyttävä palvelemaan useita asiakkaita samanaikaisesti.
 • Liiketoiminnan periaatteiden mukaan toimivalle itsenäiselle yritykselle oman toiminnan jatkuva kehittäminen sekä toimintojen hallinta on välttämätöntä. Yrityksen sisäiset toimintamallit on suunniteltava huolella.
 • Yhteistyömallien on oltava toimivia. Yrityksellä tulee olla käytettävissä riittävät tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit työtehtävien suorittamiseen sekä toiminnan ohjaukseen.